Zadruga KonopKo

Uporaba konoplje za čiščenje onesnažene zemljine (fitoremediacija)

Projekt izvajamo v letih 2020-2022 s sofinanciranjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Prijavitelj in vodilni partner: Zadruga KonopKo
 
Partnerji: IHPS Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Andreja Kunst Hadolin in Slavko Rotar
 

Vključene občine znotraj LAS Spodnja Savinjska dolina: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec.

Vrednost projekta 39.989,86 EUR, znesek sofinanciranja 31.884,50 EUR.

 

Opis operacije

Zaradi onesnaženosti tal s težkimi kovinami na širšem območju Spodnje Savinjske doline in možnosti uporabe industrijske konoplje za fitoremediacijo je bil namen Zadruge Konopko in partnerjev, da z operacijo preverimo možnosti uporabe te komercialne rastline za čiščenje onesnaženih zemljin s težkimi kovinami. Pilotni poskus na terenu je zajemal dve njivi; eno na območju z znano onesnaženo zemljino in drugo izven območja onesnaženja; na obeh testnih površinah smo spremljali vpliv posevka industrijske konoplje na lastnosti tal, njeno kemijsko sestavo in spremembe, ki jih ta rastlina prinaša za rodovitnost in neoporečnost tal kot enega najbolj pomembnih naravnih virov.

Z operacijo smo pridobili dovolj izhodiščnih podatkov za oblikovanje modela za revitalizacijo tal in postopke približali tistim, ki imajo težave z onesnaženo zemljino. Vse to je dobra osnova in podpora tudi drugim relevantnim akterjem za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju sanacij ter drugih politik javnega interesa.
Obenem smo tekom projekta prikazali, da na neoporečnih tleh konoplja zraste v neoporečno rastlino za pridobivanje najrazličnejših produktov iz nje, saj je to rastlina tisočerih možnosti uporabe in s tem velik potencial za vključeno območje, da se s povečanim znanjem o pridelavi in vzgoji ter možnostih pridelave poveča prihodek s prodajo. Poudarek smo dali na ozaveščanju in izobraževanju različnih skupin prebivalstva o agrotehniki pridelave in skrbi za rodovitnost in trajnostno rabo tal.

Ker so vsebnosti težkih kovin izmerjene tako v zemljini kot tudi v posameznih delih rastline, je bil namen operacije preveriti možnost komercialne rabe ostalih nadzemnih delov rastline (stebla - vlaken in pezdirja) ter semen in listov - predvsem z vidika vsebnosti težkih kovin.

Pomemben razlog za izvedbo operacije je bil tudi izobraževalne narave - da prebivalstvo in zainteresirano javnost seznanimo, kako lahko sami spremljajo kvaliteto oziroma rodovitnost tal in skrbijo za njo ter prek delavnic, izobraževanj in priročnikov kmetovalcem, vrtičkarjem, šolajoči mladini in ranljivim skupinam predstaviti pozitivne učinke in možnosti pridelave in uporabe industrijske konoplje za izboljšanje naravnega okolja in življenja ter povečanje biodiverzitete na njivah in prihodka.

Cilji in ciljne skupine

Cilj projekta je bil izpeljati pilotno čiščenje in poskus oživitve tal v Savinjski dolini na izbranih lokacijah s pomočjo industrijske konoplje (fitoremediacija). Za zagotovitev točnosti podatkov smo spremljali izhodiščna stanja tal ter spremembe v tleh po rastni dobi industrijske konoplje v 2 letih oz. rastnih sezonah. Prav tako smo spremljali spremembe vsebnosti težkih kovin v posameznih delih rastline ter tako ocenili možnost njene nadaljnje uporabe v komercialne namene oziroma ocenili, koliko teh kovih je absorbirala v svojo biomaso, torej odvzela iz tal – jih očistila.

Drug cilj je bil pokazati, da na neoporečnih tleh konoplja pomeni izredno dragocen vir možnosti za predelavo v različne izdelke; da je rastlinski material neoporečen, visoko kvaliteten in nudi bazo za mnogo izdelkov oziroma produktov.

Preko delavnic, izobraževanj, objav in priročnikov smo ozaveščali kmetovalce, vrtičkarje o možnostih uporabe industrijske konoplje za fitoremediacijo in v druge namene – konoplja v prehrani, kozmetiki in gradbeništvu. S strokovnim seminarjem smo izobrazili udeležence, ki so se odločili za pridobitev dodatnega znanja s področja fitoremediacije, za ranljivo skupino mladih in nezaposlenih smo izvedli izobraževanje o potencialu in uporabnosti konoplje v vsakdanjem življenju s poudarkom na ekonomskem potencialu in možnostih generiranja delovnih mest.

Verjamemo, da je bila vsebina operacije zanimiva za vse prebivalce območja znotraj LAS SSD, saj je to območje, žal tudi delno poznano kot onesnaženo s težkimi kovinami zaradi preteklih aktivnosti kmetovanja na tem območju. Ker ponuja uporaba industrijske konoplje tudi možnost čiščenja onesnaženih zemljin in s tem varnejšo uporabo pridelanih vrtnin in poljščin (samooskrba), smo med ciljnimi skupinami prepoznali:

  1. Kmetovalce na širšem območju Spodnje savinjske doline - za pridelavo zdrave in kakovostne hrane - kot korist operacije
  2. Odločevalce s področja okolja, kmetijstva in razvoja - pridobivanje novih kompetenc in znanj - korist operacije
  3. Šole in društva, katerih dejavnost je povezana z varstvom okolj
  4. Ranljive skupine mladih in nezaposlenih - dvig zavesti o pomenu varovanja okolja in pridelave zdrave hrane, predstavitev potenciala in uporabnosti konoplje, povečanje možnosti prodaje izdelkov in s tem dohodka, samozaposlitve
  5. Strokovnjaki, ki delujejo na področju poljedelstva in okoljevarstva
  6. Širšo domačo in tujo javnost

Rezultati

Rezultati operacije so zelo pomembni za Spodnjo Savinjsko dolino, kakor tudi za širšo Slovenijo, v smislu postavitve modela za revitalizacijo onesnažene zemlje, kot generator novih delovnih mest (tudi ranljivih skupin), povezanih z gojenjem in predelavo konoplje ter povečano samooskrbo. Dokazani učinki fitoremediacije nakazujejo potencial, da se operacija razširi tudi na kmetijske površine, onesnažene s fitofarmacevtskimi sredstvi - kar poleg težkih kovin predstavlja velik problem v Sloveniji. Rezultati operacije so tudi izobraževalne narave - da se prebivalstvo seznani, z možnostmi spremljanja in izboljšanja kvalitete lastne zemlje ter prek delavnic, izobraževanj in priročnikov kmetovalcem, vrtičkarjem, šolajoči mladini in ranljivim skupinam predstavimo pozitivne učinke in možnosti uporabe industrijske konoplje za izboljšanje naravnega okolja in življenja.

  • Očiščena s težkimi kovinami onesnažena površina po posevku konoplje
  • Vedenje o možnosti čiščenja s težkimi kovinami onesnaženih kmetijskih tal – fitoremediacijo s konopljo
  • Izobraženo prebivalstvo na področju pridelave neoporečne konoplje (za socvetje in seme)
  • Povečan prihodek na kmetijah zaradi povečanja znanja o pridelavi in predelavi pridelka konoplje ter prodaji le-teh

V okviru projekta smo izdelali dva namenska priročnika, ki sta na voljo v iskani obliki oz. ju je moč prenesti na povezavah spodaj (PDF).

Kot sledi iz ugotovitev projekta ima konoplja pomembne fitoremediacijske učinke, kar pomeni, da je sposobna akumulacije težkih kovin, zato je predhodno poznavanje onesnaženosti tal pomembno zlasti iz vidika namena pridelave (prehrana ali tehnična raba). Če pridelujemo konopljo na neonesnaženih tleh njena uporaba za prehrambne namene ni vprašljiva (seme za hladno stiskanje olja, pogača oz. otrobi za krmo živali in prehrano, socvetje za čaj in izvlečke…). Pridelava na onesnaženih tleh pa se odrazi v povečanih vsebnostih težkih kovin v njena tkiva, zlasti reprodukcijske organe – seme in cvet) in je zato bolj primerna za tehnične namene, na primer kot stelja za živali, v papirni industriji, gradbeništvu (konopljina izolacija, konopljin beton) in drugih tehničnih aplikacijah (vrvi, tekstil), v zadnjem času tudi kot biokompozit (bioplastika).

Ob zaključku operacije smo pripravili zaključni dokument z rezultati in sklepi, ki ga lahko prenesete v PDF obliki tukaj ali v neskrajšani obliki pregledate na podstrani.

Povezave